Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 104
Rank K.Cương
Số Skin 152
650,000đ
Số Tướng 105
Rank K.Cương
Số Skin 125
990,000đ
Số Tướng 87
Rank B.Kim
Số Skin 106
300,000đ
Số Tướng 111
Rank B.Kim
Số Skin 188
1,600,000đ
Số Tướng 90
Rank K.Cương
Số Skin 120
900,000đ
Số Tướng 75
Rank K.Cương
Số Skin 94
300,000đ
Số Tướng 85
Rank K.Cương
Số Skin 130
700,000đ
Số Tướng 117
Rank K.Cương
Số Skin 197
1,400,000đ
Số Tướng 89
Rank K.Cương
Số Skin 129
350,000đ
Số Tướng 86
Rank B.Kim
Số Skin 149
8,000,000đ
Số Tướng 81
Rank K.Cương
Số Skin 101
900,000đ
Số Tướng 109
Rank K.Cương
Số Skin 140
550,000đ
Số Tướng 115
Rank B.Kim
Số Skin 219
1,500,000đ
Số Tướng 72
Rank K.Cương
Số Skin 115
300,000đ
Số Tướng 93
Rank B.Kim
Số Skin 140
1,300,000đ
Số Tướng 115
Rank B.Kim
Số Skin 194
1,400,000đ
Số Tướng 112
Rank B.Kim
Số Skin 200
880,000đ
Số Tướng 117
Rank K.Cương
Số Skin 195
650,000đ
Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 77
240,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 180
9,000,000đ
    messenger