Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 83
Rank K.Cương
Số Skin 139
950,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 88
1,500,000đ
Số Tướng 69
Rank K.Cương
Số Skin 63
400,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 41
400,000đ
Số Tướng 49
Rank K.Cương
Số Skin 84
290,000đ
Số Tướng 56
Rank B.Kim
Số Skin 71
450,000đ
Số Tướng 49
Rank B.Kim
Số Skin 41
400,000đ
Số Tướng 107
Rank B.Kim
Số Skin 158
1,300,000đ
Số Tướng 84
Rank K.Cương
Số Skin 98
550,000đ
Số Tướng 61
Rank B.Kim
Số Skin 84
450,000đ
Số Tướng 89
Rank C.Thủ
Số Skin 113
550,000đ
Số Tướng 75
Rank K.Cương
Số Skin 100
950,000đ
Số Tướng 89
Rank K.Cương
Số Skin 102
650,000đ
Số Tướng 64
Rank K.Cương
Số Skin 110
850,000đ
Số Tướng 70
Rank Vàng
Số Skin 77
300,000đ
Số Tướng 49
Rank C.Thủ
Số Skin 67
550,000đ
Số Tướng 81
Rank C.Thủ
Số Skin 150
1,200,000đ
Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 65
300,000đ
Số Tướng 97
Rank K.Cương
Số Skin 130
750,000đ
Số Tướng 69
Rank B.Kim
Số Skin 77
290,000đ