Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 28
350,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 46
270,000đ
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 51
270,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Cương
Số Skin 51
300,000đ
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 46
270,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 31
350,000đ
Số Tướng 61
Rank K.Cương
Số Skin 43
700,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 20
220,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 27
1,000,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 40
250,000đ
Số Tướng 64
Rank K.Cương
Số Skin 75
480,000đ
Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 24
250,000đ
Số Tướng 58
Rank K.Cương
Số Skin 28
300,000đ
Số Tướng 54
Rank K.Cương
Số Skin 45
270,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 26
230,000đ
Số Tướng 54
Rank K.Cương
Số Skin 48
250,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 20
350,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 36
250,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 27
220,000đ
Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 34
400,000đ