Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 92
Rank K.Cương
Số Skin 127
1,700,000đ
Số Tướng 108
Rank K.Cương
Số Skin 163
2,200,000đ
Số Tướng 113
Rank K.Cương
Số Skin 181
2,900,000đ
Số Tướng 102
Rank K.Cương
Số Skin 145
1,500,000đ
Số Tướng 98
Rank B.Kim
Số Skin 127
1,300,000đ
Số Tướng 79
Rank K.Cương
Số Skin 102
1,400,000đ
Số Tướng 102
Rank K.Cương
Số Skin 157
2,400,000đ
Số Tướng 105
Rank K.Cương
Số Skin 172
4,500,000đ
Số Tướng 105
Rank K.Cương
Số Skin 137
1,500,000đ
Số Tướng 97
Rank K.Cương
Số Skin 106
1,400,000đ
Số Tướng 111
Rank K.Cương
Số Skin 201
5,000,000đ
Số Tướng 102
Rank K.Cương
Số Skin 140
1,400,000đ
Số Tướng 37
Rank K.Cương
Số Skin 46
900,000đ
Số Tướng 79
Rank K.Cương
Số Skin 120
2,100,000đ
Số Tướng 112
Rank K.Cương
Số Skin 160
1,850,000đ
Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 143
1,400,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 41
350,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 92
1,400,000đ
Số Tướng 105
Rank K.Cương
Số Skin 161
2,800,000đ
Số Tướng 113
Rank K.Cương
Số Skin 224
5,500,000đ